Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

O nás > Publikační činnost, vývoj

Publikační činnost, vývoj

Abychom udrželi kontakt s novinkami z oblasti techniky a legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v nejširším rozsahu, spolupracujeme s odborníky na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Naše produkty nacházejí ve velké míře uplatnění v oblasti informačních systémů pro informování a varování obyvatelstva, jakož i v systémech vybudovaných pro prevenci kriminality. Z toho vyplývá i naše spolupráce s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB -TU Ostrava a se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství.

Ve dnech 15. a 16. února 2006 uskutečnila Fakulta bezpečnostního inženýrství v Ostravě spolu se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství mezinárodní konferenci s názvem OCHRAHA OBYVATEL 2006.

Naším příspěvkem na této konferenci byla přednáška na téma Monitorovací kamerové systémy s přenosy signálů mikrovlnnými spoji (Technické možnosti řešení provozu mikrovlnných spojů rušených jinými uživateli kmitočtového pásma). S obsahem příspěvku se můžete seznámit ve sborníku přednášek z konference [PDF; 10,1 MB]. Sborník je k dispozici v plném rozsahu.

Stejní pořadatelé uskutečnili mezinárodní konferenci s podtitulem "Ochrana kritické infrastruktury" ve dnech 14.-15. února 2007. Také na této konferenci jsme se zúčastnili naším příspěvkem s názvem "Monitorovací kamerový systém využívající přenos signálu s digitální modulací".
Příspěvek popisuje ojedinělé řešení způsobu přenosu videosignálu v pásmu 24 GHz. Ojedinělost technického řešení pro použití rádiového přenosu videosignálů spočívá v zapojení digitálně modulovaného vícekanálového přenosového systému s kvadraturně fázovou modulací (QPSK). V podstatě se jedná o zpracování videosignálu do datové podoby a jeho rádiový přenos do cílového bodu. Tam je přijatý signál dekodérem přeložen zpět na analogový signál k dalšímu použití pro potřeby dálkového dozorování. Celý příspěvek si můžete přečíst ve sborníku přednášek z konference [PDF; 10,2 MB] od strany 137.