Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

O nás > Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

uzavřené podle § 269 odst.2) obchodního zákoníku

1. Obecně:

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále většinou VOP) respektují platné zákony ČR, zejména Občanský zákoník, Obchodní zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele. Situace, které nejsou řešeny těmito VOP, budou řešeny dle výše uvedených zákonů.

 2. Je-li některé ustanovení těchto VOP odlišně upraveno řádnou písemnou smlouvou, je tato úprava nadřazena znění těchto VOP.

 3. Tyto VOP jsou pro zákazníky volně k dispozici u dodavatele a na jeho internetových stránkách.

2. Objednání zboží a služeb:

 1. Zboží a služby lze objednat písemnou objednávkou, případně uzavřením písemné smlouvy.

 2. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci druhu a počtu objednaného zboží nebo služeb, přesnou identifikaci zákazníka (včetně IČO a DIČ, u fyzické osoby jméno, IČO, bydliště, datum narození), požadovaný termín dodávky, způsob odběru a způsob platby dodávky. Specifikace druhu zboží musí být doplněna speciálními parametry.U produktů řady microwapp tak musí být specifikována mj. vzdálenost spoje, vybraný kanál, tabulka naměřeného frekvenčního spektra, délka koaxiálních kabelů, počet a typ přenášených signálů atd. – viz. odst. 4.2. VOP

 3. Písemným potvrzením objednávky dodavatelem, podpisem smlouvy nebo převzetím zboží či služeb zákazníkem je uzavřena řádná kupní smlouva, která se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 4. V případě, že je na objednávce požadován termín dodání, který není dodavatelem zajistitelný, v potvrzení objednávky uvede dodavatel takový, který je vzhledem ke kapacitě výroby reálný.

 5. Při prodeji zboží za hotové lze obsah objednávky zjednodušit.

3. Ceny zboží a služeb:

 1. Ceny zboží a služeb jsou pevné a jsou dány aktuálním ceníkem dodavatele nebo dohodou při uzavírání smlouvy. V potvrzení objednávky dodavatel zároveň potvrdí cenu zboží/dodávky.

 2. Všechny ceny jsou obvykle udávány bez DPH, při fakturaci nebo hotovostní platbě bude sazba DPH k ceně připočítána.

 3. Poskytnutí zákaznické slevy či stanovení ceny dohodou odlišně od platného ceníku je podmíněno platební kázní odběratele (zejména dodržením termínu splatnosti faktur z dřívějších obchodů).

 4. Ceny uvedené v ceníku dodavatele jsou ceny ExWork - bez DPH, balného, dopravy a pojištění.

 5. Limit hotovostní platby je 15.000,- euro.

4. Dodávka zboží a služeb:

4.1 Všeobecně

 1. Není-li ve smlouvě určeno jinak, je místem dodání zboží nebo služeb sídlo dodavatele. Pokud zákazník požaduje dodat zboží na adresu odlišnou od adresy jeho sídla, je povinen doručit k tomuto úkonu dodavateli plnou moc.

 2. Pokud zákazník v objednávce požaduje odeslání zboží, bude zboží odesláno podle dispozic objednávky nebo jiným dohodnutým způsobem. Riziko poškození nebo ztráty zboží při přepravě přechází na zákazníka okamžikem předání zboží dodavatelem dopravci v případě, že tohoto objednal zákazník. Dopravu zboží hradí vždy zákazník. V případě, že dopravce objedná dodavatel, cena dopravy nebude uvedena na faktuře za zboží. Fakturu za dopravu vystaví zákazníkovi dopravce.

 3. Pokud zákazník v objednávce požaduje dodávku zboží nebo služeb dodavatelem na místo určení, bude mu dle aktuálního ceníku dodavatele účtováno dopravné použitými prostředky dodavatele, použití speciálních měřících přístrojů a dále sazba za čas servisního technika spotřebovaný službou a dopravou a to v režimu načatých čtvrthodin a ujetých km, a případné související náklady za ubytování. Hodinová sazba jednoho technika za práce na technologii mikrovlnných spojů je stanovena na 950,- Kč/hod. bez DPH.

 4. Převzetí zboží nebo služeb potvrdí zákazník dodavateli podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu při převzetí, čímž stvrzuje, že dodávka je v pořádku a kompletní.

 5. Pokud je zboží předáváno zákazníkovi prostřednictvím dopravce, zavazuje se zákazník neprodleně potvrdit dodací list a tento vrátit vhodným způsobem dodavateli. Zjistí-li zákazník při převzetí dodávky oprávněně, že tato je věcně nesprávná, nekompletní nebo má skrytou vadu, je povinen toto sdělit písemně dodavateli nejpozději do 3 dnů od dne obdržení dodávky. Zákazník má v tomto případě právo na dodatečné dodání, výměnu nebo opravu.

 6. Montážní firma, která instaluje a oživuje technologii microwapp, musí mít zaměstnance pro tyto činnosti proškoleny výrobcem. Výrobce neuzná jako záruční závadu tu, která vznikla poškozením technologie při montáži a oživování firmou bez předchozího proškolení jejích zaměstnanců u výrobce microwappu.

4.2 Podmínky objednávání a předmontážní činnosti pro dodávky technologie microwapp

 1. Objednávce a montáži technologie microwapp musí předcházet změření frekvenčního spektra v místě uvažované instalace mikrovlnného spoje a to jeho objednáním buď u dodavatele nebo u specializované firmy vybavené potřebným měřicím zařízením a zkušenostmi z této činnosti

 2. Pokud je předmětem dodávky retranslace, je zákazník povinen zajistit provedení měření kmitočtového spektra v místě instalace mikrovlnného spoje a výsledky měření zpracovat do tabulky, tvořící součást objednávky. Hodnoty z tabulky budou sloužit k nastavení spoje dodavatelem a tabulka naměřeného kmitočtového spektra bude součástí dodávky. Zákazníkovi bude dodán spoj zakončený definovaným rozhraním. Integrace spoje do budovaného systému není předmětem dodávky zařízení.

 3. Dodavatel si vyhrazuje provedení oživení vyjmenované konfigurace technologie microwapp na základě objednávky zákazníka výlučně vlastními techniky nebo techniky firmy, kterou dodavatel pro tyto činnosti proškolí a vydá jí autorizaci.

Jedná se o konfigurace přenosů obsahujících:

- duplexní retranslaci, nebo

- simplexní retranslaci tří- a vícekanálovou.

Odběratel v tomto případě musí před provedením oživení zajistit hrubou instalaci technologie dle technického manuálu a po odborném proškolení u výrobce technologie microwapp.

5. Platební podmínky:

 1. Uzavřením smlouvy s dodavatelem se zákazník zavazuje odebrat objednané zboží příp. služby a zaplatit za ně sjednanou cenu.

 2. Dodavatel vystaví zákazníkovi vždy daňový doklad (nebo zjednodušený daňový doklad) a v případě příjmu hotovosti potvrzení o příjmu.

 3. Nebylo-li ve smlouvě stanoveno jinak, splatnost daňového dokladu je 14 dnů od dne vystavení.

 4. V případě všech plateb se zákazník zavazuje uhradit všechny přijaté daňové doklady nejpozději do termínu jejich splatnosti, přičemž za den úhrady se považuje den odeslání příslušné částky z účtu zákazníka. Pokud bude zákazník s úhradou v prodlení, zavazuje se dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 5. Smluvní strany se dohodly na zálohování, a to následujícím způsobem: U prvních dvou dodávek, z nichž každá převyšuje objem 50.000,- Kč, vyžaduje prodávající od kupujícího uhrazení zálohové faktury ve výši 50 % kupní ceny. Dodání zboží je tedy podmíněno uhrazením zálohové faktury. Pokud kupující dodrží platební podmínky u těchto dvou dodávek, nebudou další dodávky o objemu menším než 400.000 Kč podmíněny zálohovou platbou. O každým den prodlení s úhradou zálohové platby se prodlužuje lhůta plnění dodavatelem.

6. Záruky:

 1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží a služby (s výjimkou software a instalace softwaru) základní záruku v délce 24 měsíců, na zálohovací akumulátory se vztahuje záruka v délce 6 měsíců, od dne jejich převzetí nebo předání prvnímu dopravci, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.

 2. U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, obálek apod.) se zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Toto zboží již není možno vrátit dodavateli.

 3. Případy, které ovlivňují uznání záručních vad, jsou podrobně popsány v reklamačním řádu dodavatele.

7. Reklamace – reklamační řád

 1. Zákazník má právo uplatnit záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u dodavatele, vykazuje vady a vztahuje se na ně záruka.

 2. Kupující je povinen doručit vadné zboží dodavateli včetně dodacího-záručního listu nebo kopie faktury a podrobného popisu závady v písemné formě.

 3. Zákazník uplatňuje záruční reklamace zásadně v sídle dodavatele. Výjimku tvoří případy, kdy povaha reklamovaného zboží, nebo práce, resp. druh a rozsah předpokládané opravy, vyžadují přítomnost servisních techniků u zákazníka. Za těchto okolností hradí kupující v každém případě náklady na dopravu, čas technika na cestě a v případě delšího servisního výkonu i ubytování. V případě, že se na reklamovaný vadný díl zařízení nevztahuje záruka, hradí kupující také provedenou opravu, případně dodaný nový díl. Pokud se při servisním zákroku zjistí, že příčinou nefunkčnosti zařízení byly neodborná instalace nebo neodborné nastavení systému ze strany kupujícího (nebo montážní firmy), nebo dále neodborný zásah do nastavovacích prvků mikrovlnného spoje, nesprávné propojení jednotlivých částí systému, neodborně provedená kabeláž, připojení zařízení na zdroj vstupního signálu nebo napájecího napětí, které nejsou v souladu s technickými parametry uváděnými u jednotlivých zařízení (zejména kolísání napětí v síti, rušení v rozvodu 230V, rušení ve videosignálu nebo datového kanálu), hradí kupující rovněž servisní výkon techniků dodavatele při odstranění takovéto závady.

 4. V případě, že kupující objedná odstranění reklamované závady v místě montáže zařízení, bude závada odstraněna na místě, pokud to charakter závady bude umožňovat. Pokud technik při opravě na místě zjistí, že je nutná oprava na dílně, bude vadný díl opraven dílenským způsobem v sídle dodavatele.

 5. Servisní zásah do zařízení smí v rámci záruky provádět pouze dodavatel nebo firma s jeho pověřením, která zařízení po zásahu opět zapečetí.

 6. Dodavatel neodpovídá za případné ztráty způsobené zákazníkovi přerušením spoje při poruchách, opravách, montáži a při přesměrování spoje. Provoz spojů microwapp ve volném pásmu 10,3 GHz a 5,8 GHz nemá podle generální licence ČTÚ zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému jinými telekomunikačními a rádiovými zařízeními v tomto pásmu a veškeré kmitočty jsou v těchto pásmech sdílené. Z tohoto důvodu dodavatel nenese odpovědnost za ztráty způsobené zákazníkovi případným rušením jeho spoje cizím zařízením provozovaným v použitém pásmu 10,3 GHz nebo 5,8 GHz.

 7. U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit dodavateli.

 8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • vypršela-li již u reklamovaného zboží ke dni převzetí do opravy záruční doba.

 • porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek.

 • mechanickým poškozením zboží.

 • elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pro zboží stanovenému prostředí.

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zařízení způsobenou vnějším zásahem.

 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.

 • zboží bylo poškozeno živly.

i) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem v sídle dodavatele nebo dnem předání zboží prvnímu dopravci a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

j) V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží a případné dopravné, vše dle aktuálního ceníku dodavatele.

 1. Dodavatel neručí za ztrátu dat zákazníka, přenášených pojítky dodanými dodavatelem.

 2. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení zákazníkovi sdělí na základě čísla zakázky pracovník příjmu reklamací.

 3. Okamžitá výměna reklamovaného zboží je podmíněna tím, že dodavatel má toto zboží skladem. Ve výjimečných případech lze po dobu opravy zapůjčit na základě zápůjční smlouvy náhradní zboží.

8. Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto VOP nahrazují všechny dříve vydané VOP a platí od 1.8.2004 do vydání nových VOP.

 2. Jsou-li, nebo stanou-li se některá ustanovení těchto VOP neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.