Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

Produkty > Bezdrátový obecní rozhlas, ozvučování > BOR bezdrátový obecní rozhlas, napojení na systém CO

BOR bezdrátový obecní rozhlas, napojení na systém CO

Bezdrátový obecní rozhlas slouží k přenosu zvukových informací - aktualit a zpráv převážně místního významu v obcích a městech.

Jedná se rádiové zařízení, jehož provozování je možné na základě "Všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz". Toto opatření obecné povahy vydal Český telekomunikační úřad dne 5.3.2007 s č.j. 64 344/2006-613.

Oproti běžně používaným obecním rozhlasům s drátovými rozvody je zařízení BOR výrazně inovativním produktem. A to nejen technicky - způsobem šíření signálu od zdroje k přijímači, ale též rozšířením užitných vlastností.  Systém BOR splňuje technické požadavky na koncové prvky varování připojované do Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV).  Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky schválilo a zařadilo systém BOR jako koncový prvek k připojení do JSVV pod Čj. MV-24666-1/PO-2008.
V roce 2007 obdržel BOR certifikát pro zařazení do systému Civilní ochrany i ve Slovenské republice.

 

Akustické informace šířené systémem BOR jsou reprodukovány dvěma možnými způsoby: Za prvé venkovním zvučením prostřednictvím venkovních přijímačů s tlakovými reproduktory instalovanými zpravidla na sloupech veřejného osvětlení.  Za druhé pak bytovými přijímači, resp. bytovými přijímači s digitálním záznamníkem, které mají občané umístěny ve svých bytech/domech. Oba způsoby jsou samozřejmě s výhodou kombinovatelné.

Systém BOR je ovládán prostřednictvím ústředny, která je propojena s rádiovým vysílačem. Mimo přímá hlášení je možno nahrát  hlášení do digitálního záznamníku, který je v ústředně zabudován. V nastavených časech pak ústředna takto připravená hlášení odbaví. Bezobslužná hlášení lze naprogramovat na dobu až jednoho týdne.

Další funkcí je možnost směrovat vybraná hlášení do přednastavených skupin přijímačů.  Takovýchto selektivně nastavených cílových skupin může být až 256. Funkci je možno s výhodou použít v případech, kdy je hlášení určeno pouze pro vybranou oblast (místní část či osada) nebo skupinu posluchačů  (hasiči, zastupitelé apod.)

Systém BOR je řešen jako modulová stavebnice, jejíž prvky lze podle aktuální potřeby vzájemně kombinovat a rozšiřovat. To platí i o možnosti vybudovat základ systému bez napojení na Jednotný systém varování a vyrozumění a napojení realizovat až v další etapě výstavby.

Dosah vysílání se podle členitosti terénu pohybuje v rozmezí 5 až 10 km.

V praxi se často vyskytuje požadavek, aby i při budování Bezdrátového obecního rozhlasu zůstaly, třeba dočasně, v provozu funkční části stávajících drátových rozhlasů.  Tento požadavek je jednoduše realizovatelný. Firma B PLUS TV dodává pro tento účel spínací jednotku BOR k ovládání stávajícího drátového rozhlasu nebo jeho sekcí.

Dalšími moduly, které zvyšují užitnou hodnotu systému BOR, jsou

  • GSM brána umožňující provést hlášení prostřednictvím BOR z oprávněného mobilního telefonu,
  • Převáděč, který slouží k rozšíření signálu i do lokalit, kde není dostatečná úroveň signálu z vysílací antény. Konkrétně se jedná o dokrytí například osad v horských údolích.

Před vlastní realizací provádíme v obci rekognoskaci terénu se zkušebním vysíláním, při němž je změřena úroveň pokrytí signálem v pásmu 70 MHz. Výsledky rekognoskace a měření zpracujeme včetně cenové nabídky do Technicko - ekonomické studie, která slouží objednateli jako podklad pro rozhodnutí, zda obec bude tento nový systém realizovat.

Pokud máte zájem o bližší informace o tomto produktu, můžete nám dotaz zaslat pomocí tohoto formuláře.

 

 

 

Fotogalerie

BOR - obecní rozhlas, napojení na systém CO BOR - obecní rozhlas, napojení na systém CO BOR - obecní rozhlas, napojení na systém CO BOR - obecní rozhlas, napojení na systém CO BOR - obecní rozhlas, napojení na systém CO